Perfi.ee

Andmekaitsetingimused ja küpsiste kasutamine

  1. Andmekaitsetingimuste eesmärk

1.1 Andmekaitsetingimuste eesmärgiks on anda nendele andmesubjektidele, kelle isikuandmeid Aktiva Finance Group OÜ (Aktiva Finance Group) oma igapäevases tegevuses töötleb, teave selle kohta, missuguseid isikuandmeid, kuidas ja mis eesmärgil Aktiva Finance Group töötleb ja millised on andmesubjekti õigused seoses tema isikuandmete töötlemisega.

1.2 Andmekaitsetingimuste avalikustamine täidab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) („andmekaitse üldmäärus“) artiklist 13 tuleneva teavitamiskohustuse.

2. Isikuandmete vastutav töötleja

2.1 Aktiva Finance Group OÜ, kui isikuandmete vastutava töötleja, registrikood on 10746479, juriidiliseks aadressiks on A. Weizenbergi tn 20, 10150 Tallinn. Kontakttelefon on +372 681 4400 ja e-posti aadress info@aktivafinance.eu.

2.2 Andmekaitsespetsialisti e-posti aadress on andmekaitse@aktivafinance.eu.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

3.1 Töötleme andmesubjekti andmeid, kui isik pöördub Aktiva Finance Groupiga poole kontaktivormi kaudu. Kontaktivormi täitmise ja saatmise korral andmesubjekti poolt genereeritakse sellest e-kiri Aktiva Finance Groupile. Aktiva Finance Group töötleb andmesubjekti andmeid andmesubjekti pöördumisele vastamiseks.

3.2 Aktiva Finance Group töötleb www.aktivafinance.eu kontaktivormi vahendusel andmesubjekti poolt antud nime (nimi) ja e-posti aadressi.

3.3  Aktiva Finance Groupil on õigus ja juriidiline kohustus salvestada andmeid, mis on andmesubjekt poolt Aktiva Finance Groupile antud. Andmeid säilitatakse kõige rohkem seitse aastat, sh juriidiliste kohustuste täitmise eesmärgil, alates andmesubjekti poolt andmete edastamisest.

4. Andmesubjekti andmekaitsealane taotlus

4.1 Andmesubjekti andmekaitse alase taotluse täitmiseks kohustub Aktiva Finance Group tuvastama andmesubjekti isiku. Andmesubjekti taotlusele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul. Andmesubjekti taotlus ja sellega seotud kirjavahetus säilitatakse kuni seitse aastat alates andmekaitsealase nõude täitmisest või sellest põhjendatult keeldumisest.

5. Andmesubjekti õigused

5.1 Andmekaitse üldmäärusest tulenevalt on andmesubjektil õigus tutvuda oma isikuandmetega, saada enda isikuandmetest koopia, õigus nõuda enda isikuandmete üleandmist teisele vastutavale töötlejale, õigus nõuda enda isikuandmete kustutamist, parandamist või muutmist või täiendamist, isikuandmete töötlemise piiramist ja esitada vastuväide isikuandmete töötlemise piiramisele. Andmekaitsealased õigused ei ole piiramatud. Aktiva Finance Group kohustub andmesubjekti taotluse puhul hindama, kas ja missuguses ulatuses võimaldavad õigusaktid andmesubjekti poolt esitatud nõuet täita.

5.2 Andmesubjekti õiguste kasutamiseks palub Aktiva Finance Group andmesubjektil esitada andmekaitsealane päring e-posti aadressile andmekaitse@aktivafinance.eu.

5.3 Juhul, kui andmesubjekt leiab, et tema õigusi seoses isikuandmete töötlemisega on rikutud, on andmesubjektil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (postiaadress Tatari 39, 10129 Tallinn; e-post info@aki.ee).

Küpsiste kasutamine

Aktiva Finance Group OÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutus statistikat. KülastadesAktiva Finance Group OÜ veebilehte, nõustub külastaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt külastaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

Püsivad küpsised, mis jäävad külastaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks külastaja, kui veebilehe korduvkülastaja, äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt külastaja eelnevatele valikutele või statistiliste andmete kogumiseks.

Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui külastaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse taotlemise jms võimaldamiseks.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda külastajale isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda külastajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Külastaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Külastaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid veebilehitsejast küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks leiab näiteks siit: Google Chrome, Internet Explorer.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Aktiva Finance Group OÜ Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemis kanalite ja muu statistika kohta. Google Analytics võib siiski koguda andmeid külastajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab külastaja paigaldada oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.